Статті

У 2015 році:

 1. Отримання та характеристика біополімерних комплексів гливи звичайної (Pleurotus ostreatus) [Teкст] / О.В. Нікітіна, Н.К. Черно, С.О. Озоліна // Харчова наука і технологія. – 2015. – Вип. 9. – № 3. – С. 19-25.
 2. Отримання залізовмісних комплексів на основі полісахаридів гливи звичайної (Pleurotus ostreatus) [Teкст] / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, О.В. Нікітіна // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – Х., 2015. – Вип. 2(22). – С. 295-303. (фахове видання)
 3. Капустян А.І., Черно Н.К. Перспективи використаннябіологічно активнихбактеріальнихгідролізатівдлянутрітивної підтримки населенняз розладамиімунної системи. Харчова наука і технологія – 2015. – №2(31). – С. 18-25. (фахове видання)
 4. Коцюмба І.Я., Черно Н.К., Капустян А.І. Якісний та кількісний склад препарату Біовір. Вісник сумського національного аграрного університету. Ветеринарна медицина. 2015 р. – № 7 (37).– С. 163-166
 5. Характеристика, нормы содержания и особенности определения органических кислот в винах Вікуль С.І, Мельник И.В. Технологии и инновации – 2015. № 1-2– С. 68-69
 6. Малинка О.В., Єгорова А.В., Анельчик А.В., Антонович В.П. Спектрофотометричне та хроматографічне визначення синтетичного харчового барвника Е 110 у безалкогольному напої. / Харчова наука і технологія. – 2015. – № 1(30). – С. 25-29 ISSN 2073-8684 (Web of Science)
 7. Бельтюкова С.В., Малинка Е.В., Ливенцова Е.О., Ситникова Ю.С. Определение лаурилглутаминовой кислоты по сенсибилизированной люминесценции иона Tb (III) в комплексе с ципрофлоксацином / Вісник ОНУ, Хімія. – – Том 20.– Вип. 1(53). – С. 42-48 ISSN 2304-0947 (фахове видання)
 8. Бельтюкова С.В., Малинка Е.В., Ливенцова Е.О. Люминесцентный сенсор для определения галловой кислоты в сухих винах / Современный научный вестник . – Руснаучкнига, Белгород. – 2015. – №8 (255). –  С. 83-87.
 9. Бельтюкова С.В., Малинка Е.В., Ливенцова Е.О. Определение галловой кислоты в листовом зелёном чае методом тонкослойной хроматографии с люминесцентным детектированием. – Приднепровский научный вестник – 2015. – №1 (155).– С. 88-92.
 10. Бельтюкова С.В., Ливенцова Е.О., Малинка Е.В., Теслюк О.И. Твёрдофазно – люминесцентное определение 4-гидрокси-3 –метоксибензальдегида в коньяках и бренди / Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Achievement of high school». Екология. Химия и химически технологии. Здание и архитектура. Селско стопанство. София. «Бял ГРАД-БГ» – Том 13. – 2015, – Р. 35-40.
 11. Малинка Е.В. Спектрофотометрический метод определения информационной фальсификации табака для кальяна / Збірник наукових праць III Всеукр. наук.- практ. конф. присв. 170-річчю з дня народж. І.І. Мечнікова,  ХНПУ. – Х., 2015. – С. 92-95.
 12. Гураль Л.С. Отримання арабіногалактановмісних комплексів зі сполуками-антиоксидантами бетаніном і антоціанами / Л.С. Гураль // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 6/4 (26). – С. 13-20. (фахове видання)
 13. Гураль Л.С. Комплексоутворення антоціанів червоних сортів винограду з біополімером гуміарабіком / Л.С. Гураль // Харчова наука і технологія / ОНАХТ. – 2015. – № 4 (9). – С. 30-36. (фахове видання)
 14. Гураль Л.С. Препарат гуміарабіку «Fibregum B» як перспективний фізіологічно-функціональний харчовий інгредієнт / Л.С. Гураль // Наукові праці / ОНАХТ. – 2015. – Вип. 48. – С. 75-81. (фахове видання)
 15. Древова С.С. Оптимальные методы оценки белковых помутнений игристых вин / С.С. Древова, Гураль Л.С., Д.П. Ткаченко // Харчова наука і технологія / ОНАХТ. – 2015. – № 2 (31). – С. 56-63. (фахове видання)
 16. Черно Н.К. Питання щодо супрамолекулярної структури глюкану дріжджів Saccharomyces cerevisiae Н.К. Черно, ОК.І. Науменко // Харчова наука і технологія. –Vol 9 (4)– 2015. – С. 23-29. (фахове видання)

У 2016 році:

 1. Антипина Е. А. Функциональные ингредиенты на основе кофейного шлама / Е.А. Антипина // Наукові праці ОНАХТ. – О., 2016. – Том 80, Випуск 2. – с.43-48 (фахове вид.)
 2. A technology of an antilipolytic dietary supplement based on phenolic compounds and biopolymers of Pleurotus ostreatus [Text] / N. Cherno, S. Osolina, O. Nikitina // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №2 /11 (80). – С. 56-63.
 3. Технологія отримання залізовмісного комплексу на основі полісахаридів печериці двоспорової / Н. К. Черно, С. О. Озоліна, О. В. Нікітіна // Харчова наука і технологія. – Одеса. – 2016. – № 2 (10). – С. 42–49.
 4. Технологія дієтичних добавок з печериці двоспорової (Agaricus bisporus) / Н.К.Черно, С.О. Озоліна, О.В. Нікітіна // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – Х., 2016. – Вип. 1(23). – С. 102-112.
 5. Технологія отримання залізовмісних комплексів на основі глюкану гливи звичайної (Pleurotus ostreatus) / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, О.В. Нікітіна // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – Х., 2016. – Вип. 2(24). – С. 295-303.
 6. Капустян А.І., Черно Н.К. Immunological properties of the bacterial origin compounds. Харчова наука і технологія – 2016. – Том 10 випуск 3, Одеса. – С. 18-25. (Web of Science)
 7. Optimization of formulation composition of health whey-based beverage Tkachenko N., Nekkrasov P. Vikul S.I./ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 1, Issue 10 (79). P. 49–57. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.59695 (Scopus)
 8. Викуль С.И. Антибиотики в меде – пути попадания, характеристика и особенности определения «Напої. Технології та Інновації» №1-2 (54-55)׳ ,2016 С.47-48, № 3 (56)׳ , 2016 С.42-44 № 4 (57)׳ 2016 С.56-58.
 9. Оптимізація параметрів екстрагування біологічно – активних речовин з квітів Tagetes patula. Ткаченко Н. А., Вікуль С.І., Некрасов П. О., Гончарук Я. А. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Том.18, №1(65) Ч. 4 Львів -2016 С.122-135  (фахове видання)
 10. С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка, Е.О. Ливенцова, Ю.С. Ситникова Твёрдофазное определение лаурилглутаминовой кислоты по сенсибилизированной люминесценции иона Tb(III) в комплексе с ципрофлоксацином // «ScienceRise».- 2016.- Vol. 18. –  №1/2. – P. 79 – 86. (Web of Science)
 11. С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка Определение глутамата натрия методом тонкослойной хроматографии с люминесцентным детектированием // Вісник ОНУ, Хімія. – 2016.  – Том 21. – Вип. 1(57). – С. 50-59. (фахове видання)
 12. С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка, Е.О. Ливенцова Твёрдофазное определение пара-гидроксибензойной кислоты и её эфиров с использованием cенсибилизированной люминесценции ионов Tb(III) в комплексах с 2,2’-дипиридилом //Вісник ОНУ, Хімія. – 2016.  – Том 21. – Вип. 4(60). – С. 21-30. (фахове видання)
 13. С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка, Е.О. Ливенцова Определение метилпарабена в косметических средствах с использованием люминесцентного сенсора Tb(III) – 2,2′ -дипиридил //  Харчова наука і технологія. – 2016.  – Том 10.- Вип.  –  С. 29-33. (Web of Science)
 14. С.В. Бельтюкова, Е. В. Малинка Определение пищевой добавки Е331 методом молекулярно – эмиссионной спектроскопии «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів» : Збірник статей VIІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, 11 травня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. — Л. : «Ліга прес», 2016. — С. 19-22.
 15. С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка, В.Д. Бойченко, Ю.С. Ситникова Определение цитрат – ионов в сладких безалкогольных напитках по молекулярной люминесценции рутина в комплексе с иттрием (III)  – Харчова наука і технологія. – 2016. Volume 10 Issue 2.- 2016 .- P. 14-18. (Web of Science)
 16. С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка Определение метилпарабена в косметических средствах с помощью твёрдофазной люминесцентной спектроскопии/ PROCEEDINGS XII International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» May 30 – June 2 2016, Varna, Bulgaria – Intern. Scient. Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, №1 – 2016.- P. 37-39
 17. Исследование ароматического профиля красных и белых вин Шабского терруара / Э.Ж. Иукуридзе, О.Б. Ткаченко, Л.С. Гураль, Т.С. Лозовская // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 2/4 (28). – C. 4-11.
 18. Черно, Н.К. Використання надвисокочастотного випромінювання при виділенні полісахаридів клітинних стінок дріжджів [Текст] / Н.К. Черно, О.Г. Бурдо, К.І. Науменко // Харчова наука і технологія. –Vol 10 (2)– 2016. – С. 8-13. (Web of Science)

У 2017 р.

 1. Черно Н.К., Гураль Л.С., Антіпіна О.О. Отримання арабіногалактану з вітчизняної сировини та його характеристика / Наукові праці НУХТ, 2017. Том 23, № 5, Частина 1. – С.36-45. (фахове видання)
 2. Tkachenko О. Research into technologies of obtaining grape must in the production of sparkling base wines / O. Tkachenko, S. Drevova, L. Gural // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 1/10 (85). – Р. 52-62 (Scopus).
 3. Nikitina, O. Yeast glucan and glucan-containing mushroom biopolymer complexes – stimulators of microflora growth [Text] / O. Nikitina, N. Cherno, S. Osolina, K. Naumenko // International Food Research Journal. – 2017. – V. 24. – № 6. – P. 652-659. (Scopus)
 4. Cherno, N. Immobilization of Lipase Inhibitor on the Biopolymers of Agaricus bisporus cell walls [Text] / N. Cherno, S. Osolina, O. Nikitina [Text] // Food Technology and Biotechnology. – 2017. – V. 55. – № 4. – Р. 531-541. (Scopus)
 5. Нікітіна, О.В. Нанорозмірні структури на основі жовчних кислот для адресної доставки біологічно активних речовин [Teкст] /О.В. Нікітіна, Н.К. Черно, С.О. Озоліна //Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. – 2017. – Т. 19. – № 80. – С. 144-153. (фахове видання)
 6. Капустян А.І., Черно Н.К. Chelate forms of biometalls. Theoretical aspects of obtaining and characteristics. Харчова наука і технологія – 2017. – Том 11 випуск 1, Одеса. – С. 37-49. (фахове видання) Web of Science
 7. Капустян А.І., Черно Н.К. Характеристика імунотропних функціональних інгредієнтів, отриманих шляхом фізичного впливу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім.. С.З. Гжицького.– 2017.–Т. 19.–№ 75 С. 13-18 (фахове видання)
 8. Frozen pre-cooked semi-products with iodine-containing stuffing Kalugina І., Vikul S.I., Novik Yn. Харчова наука і технологія 2017 – Том 11.- Вип.  –  С. 80-86. (Web of Science)
 9. Обоснование параметров хранения сывороточных напитков, обогащенных ягодными наполнителями и экстрактом Tagetes patula. Ткаченко Н.А., Викуль С.И., Гончарук Я.А. Материалы международной научно- практической конференции, «Продовольственная безопасность в контексте новых идей и решений» 10 марта 2017г – Семей: Государственный университет им. Шакарима, 2017 г.- С.222-22
 10. Substantiation of the composition of probiotic cosmetic products for the toning of oily skin Tkachenko N., Vikul S.I., Sevastyanova E., Dets N., Honcharuk Ya.Стаття.Technology audit and production reserves. – 2017. – № 6(3). – С. 9-17. (фахове видання)
 11. Processing of dairy raw materials in healthy food products Chabanova O., Vikul S.I., Sharahmatova T., Bondar S., Trubnikova Technology audit and production reserves. – 2017. – № 5(3). – С. 49-57. (фахове видання)
 12. Modelling formulae of strawberry whey drinks of prophylactic application. N. Tkachenko, S. Vikul, P. Nekkrasov, Ya. Hopcharuk Харчова наука і технологія. – 2017. – Том 11.- Вип. 1. – С. 80-88 (Web of Science)
 13. Оптимізація складу тоніка з пробіотиками для сухої шкіри, Ткаченко Н.А.,Вікуль С.І., Севастьянова О.В., Кручек О.А., Гончарук Я.А. Наукові праці / ОНАХТ.- № 81. –  Т. 2. –  Одеса, 2017. – С.104-118. (фахове видання)
 14. Nataliia V. Rusakova, Yevhen M.Fadieiev, Sergii S. Smola, Elena V. Malinka. Study of association of Eu(III) β-diketonato-1,10-phenanthroline complexes in silica-based hybrid materials // Journal of Luminescence, 2017. – Vol. 183.- P. 121-128.(Scopus)
 15. Malinka E., Beltyukova S., Cherednychenko Ie. Luminescent determination of ascorbic acid in dietary supplements // Food Science and Technology. 2017 – Vol. 11.- Issue 2. – P 32-36. (Web of Science)
 16. В.Ю. Коваленко, О.В. Шевченко, С.Б. Мешкова. В.П. Антонович, П.Г. Дога, Е.В. Малинка Люминесценция соединений Eu3+ и Tb3+ с сополимерами на основе полиметилметакрилата и винил- ᵦ – дикетонов // Укр. Хим. Журн., 2017. – т. 83.№9.- С. 40-46. (Фаховий)
 17. Бельтюкова С.В., Малинка Е.В. Определение антиоксиданта Е300 с помощью лантанидного люминесцентного маркера // Proceedings XIII International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» 5-8 June, 2017, Varna, Bulgaria. Материалы ХІІI й международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (5-8 июня 2017 г., Технический университет г. Варна, Болгария) опубликованы в журнале Intern. Scient. Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, №1 – 2017.- P. 53-56.
 18. Черно, Н.К. Іммобілізація папаїну на глюкані дріжджів Saccharomyces cerevisiae [Текст] / Н. К. Черно, К. І. Науменко, Д. П. Бордя // Збірник наукових праць «Прогресивна техніка та технологія харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі». – № 1 (25). – Харків, 2017. С. 323-333

 У 2018 році:

 1. Капустян А.I. Антіпіна О.О. Отримання та характеристика органічних форм магнію на основі продуктів метаболізму та переробки біфідобактерій // Харчова наука і технологія, 2018 – Том 12, Випуск (фахове видання)
 2. Вікуль С.І., Антіпіна О.О. Грейпфрутовий сік як біологічно активний складник фреш-міксів // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Венадського Сер «Технічні науки»., 2018 – Т. 29 (68), № 4. –с.85-93. (фахове вид.)
 3. Nikitina, N. Cherno, S. Ozolina Features of the hemicellulose structure of some species of regional raw materials and products of their enzymatic hydrolysis / Food science and technology Volume 12, Issue 3, 2018, Pages 13-20. (Web of Science)
 4. Cherno, S. Ozolina, T. Bytka Obtaining and characteristics of a papain and maize arabinoxylan complex / Food science and technology Volume 12, Issue 4, 2018, Pages 25-32. (Web of Science)
 5. Nataliia V. Rusakova, Yevhen M.Fadieiev, Sergii S. Smola, Elena V. Malinka. Spectral- luminescent properties of aerosils with adsorbed adducts of Eu(III) tris-β-diketonates and 1,10-phenanthroline // Journal of Luminescence, 2018. – Vol. 194. – P. 631-635. (Scopus)
 6. Бельтюкова С.В., Малинка Е.В., Бойченко В.Д. Определение тетрациклина в образцах куриного мяса методом тонкослойной хроматографии с люминесцентным детектированием // Proceedings XIV International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» 4-7 June, 2018, Varna, Bulgaria. -Intern. Scient. Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, №1 – 2018.- P. 26-30.
 7. Бельтюкова С.В., Лівенцова О.О., Малинка О.В. Визначення алкалоїда 1,3,7-триметилксантина в енергетичних напоях методом тонкошарової хроматографії // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencij «Nauka: teoria i praktyka – 2018» 7-15 sierpnia 2018, Przemysl, Polska. 2018. – V. 7. – P. 13-16.
 8. Malinka E., Beltyukova S., Boychenko V. Determination of tartrat-ions in the samples of table mineral waters on quenching molecular luminescence of rutin in complex with yttrium (III) // Food Science and Technology.  2018 – Vol. 12.- Issue 2. – P. 68-72. (Web of Science)
 9. Желтвай І.І., Новікова Н.С., Килименчук О.Д., Малинка О.В. Межмолекулярне перенесення енергії збудження в ізоамілсаліцилаті європію (III), допованому іонами La 3+, Gd 3+ та Y 3+ // Укр. хім. журнал, 2018. т. 84, №5, с. 56-63.(Фаховий)
 10. Бельтюкова С.В., Малинка О.В. Визначення платифіліну гідротартрату по гасінню люмінесценції комплексу ітрія (III) з рутином // Фармацевтичний журнал, 2018. №3-4, с. 30-38. (Фаховий)
 11. Development of the formulation and quality assessment of immunostimulating fresh- mixes with a balanced potassium – protein composition. Dzyuba N., Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S.I., Priss O., Zhukova V., Kiurcheva L., Gaprindashvili  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1, Issue 11 (91). P. 33–39. doi: DOI: 10.15587/1729-4061.2018.120880 (Scopus)
 12. Development of recipes and estimation of the nutrient composition of cardio-protective fresh-mixes Dzyuba N., Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S.I., Priss O., Zhukova V. et. al. EUREKA: Life Sciences. 2018. Issue 1. P. 46–53. doi: 21303/2504- 5695.2018.00548
 13. Grounding and development of low-lactose biologically active milk ice cream formula Trubnikova A., Chabanova O., Vikul S., Bondar S.Path of Science. 2018. vol. 4, № 9 p.3001 – 3021
 14. Параметри отримання екстрактів Echinacea purpurea та Echinacea pallida для харчових та косметичних продуктів. Ткаченко Н.А., Дец Н.О., Ланженко Л.О., Скрипніченко Д.М., Вікуль С.І.Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, серія: Технічні науки. – Том 29(68) № 2. – Київ, 2018. – С.251-258.(фахове видання)
 15. Technology of probiotic cosmetics for face toning, Ткаченко Н.А., Вікуль С. І., Севастьянова О.В., Дец Н.О., Гончарук Я.А. Technology audit and production reserves, №2, 2018 р. (фахове видання)
 16. Грейпфрутовий сік як біологічно активний складник фреш –міксів. Вікуль С.І., Антіпіна О.О. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, серія: Технічні науки. – Том 29(68) № 4. – Київ, 2018. – С.85-93. (фахове видання)
 17. Analysis of quality grain shortbreads for biological activity and medical-biological assessment M.Mardar, S.Vikul R, Snacher, T. Bordun Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1, Issue 11 (91). P. 69–76. doi: DOI: 10.15587/1729-4061.2018.147868 (Scopus)
 18. Determination of the enzyme destruction rational mode of biomass autolysate of lactic acid bacteria / Kapustian A. et al. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. 1/11 (91). P. 63-68 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.120877 (фахове видання) Scopus
 19. Kapustian A., Cherno N. Obtaining and characteristic of the autolysate of lactic acid bacteria. EUREKA: Life Sciences. 2018. #1, 24–31. doi: 10.21303/2504-5695.2018.005583 (зарубіжне видання)
 20. Products of Metabolism and Processing of Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria as Functional Ingredients / Kapustian A. et al. // Food Science and Applied Biotechnology, 2018, 1(1), 54-62 https://doi.org/10.30721/fsab2018.v1.i1 (зарубіжне видання)
 21. Капустян А.І. Дослідження лізису клітин молочнокислих бактерій під дією протеолітичних ферментів. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2018. Вип. 1(27) С. 168-178 (фахове видання)
 22. Капустян А.І., Черно Н.К. Вплив автолітичних процесів пробіотичних культур на ефективність ферментолізу їхніх клітинних стінок. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. 2018 Т. 20. Вип. 85. С. 141-147. doi:15421/nvlvet8526http://nvlvet.com.ua/ (фахове видання)
 23. Kapustian A., Cherno N., Kolomiіets I.Obtaining and characteristic of muropeptides of probiotic cultures cell walls Food science and technology. 2018. Vol. 12, Issue 1. P. 11-19. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i1.885 (фахове видання) Web of Science
 24. Капустян А.І., Черно Н.К. Дієтична добавка імунотропної дії на основі продуктів деструкції пробіотичних бактеріальних культур // Наукові праці / ОНАХТ. Одеса, 2018. Т. 81, вип. 2. С. 4-11. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/swonaft.v82i1016 (фахове видання)
 25. Kapustian A., Cherno N., Nikulina О. Оbtaining and characteristics of calcium organic forms on the basis of metabolites and processing products of probiotic bacteria. Food science and technology. 2018. Vol. 12, Issue 2. P. 3-10. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i2.944 (фахове видання) Web of Science
 26. Kapustian A., Antipina O., Budiak R. Obtaining and characteristic of the magnesium organic forms on the basis of products of bifidobacteria processing and their metabolites. Food science and technology. 2018. Vol. 13, Issue 3. P. 4-12. (фахове видання) Web of Science

У 2019 році

 1. Крижановська А.Ю., Малинка О.В. Спектрофотометричне визначення барвників в приправах «Васабі» // Збірник праць за підсумками VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства», (м. Київ, 17 квітня 2019 р. – 18 квітня 2019 р.). – К. : РВВ НУБіП України, 2019. – С. 15-17.
 2. Тележенко Л.М. Вікуль С.І., Нападовська М.С. Розробка рецептури сиркового десерту для профілактики нервових розладів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, серія: Технічні науки. – Том 29(68) № 1. – Київ, 2019. – С.85-93.