Історія кафедри

Кафедра Харчовий хімії (до 2008 року – органічна хімія) була створена в 1937 р. Очолив її Іван Густавович Шеттле – випускник Новоросійського університету, професор І.Г. Шеттле завідував кафедрою і лабораторією органічної хімії в довоєнний час.

У 1947 р. завідувачем кафедри стає доцент Іван Іванович Ленарскій. Основний напрямок науково-дослідних робіт проф. І.І. Ленарского в роки роботи в нашому інституті – теоретичні та експериментальні дослідження в області денатурації білків – знайшло безпосереднє застосування в зерносушінні і гідротермічної обробці зерна.

У 1956 р. кафедру Органічної хімії очолив доцент Мар Сергійович Дудкін, який працював на кафедрі з 1953 р. Під його керівництвом сформувався колектив кваліфікованих викладачів і наукових співробітників, незабаром завоював авторитет, як в самому інституті, так і за його межами. Значно збільшили штат.

У 60-70 рр. на кафедрі працювали доценти О.І. Медведєва, Н.С. Скорнякова, В.Є. Старічкова, І.В. Арешидзе, І.С. Журавльова, асистент Л.П. Воецкая.

До 70-х років по оснащенню, обладнанню, використовуваним методикам кафедри вийшла на одне з перших місць серед аналогічних кафедр харчових вузів. Пізніше було організовано лабораторію спектрального аналізу.

Велика увага на кафедрі приділялося навчально-методичної роботи. Були організовані семінари з методології хімії, методики викладання органічної хімії.

Докторська дисертація М.С. Дудкіна була присвячена дослідженню хімічного складу, будови, властивостей полісахаридів і використанню відходів переробки зерна. У 1963 р в відділенні хімічних і геологічних наук АН Латвійської РСР він захистив дисертацію, в січні 1965 році йому було присуджено вчений ступінь доктора хімічних наук, а рівно через рік він був затверджений у вченому званні професора по кафедрі органічна хімія.

У 1977 р. дослідницька група кафедри була перетворена в проблемну лабораторію комплексної переробки рослинної сировини в кормові і харчові продукти, яку проф. М.С. Дудкін очолював протягом ряду років.

У 70-80-ті роки кафедра поповнюється новими кадрами: Н.К. Черно, П.М. Дарманьяном, випускниками Одеського технологічного інституту харчової промисловості – А. Т. Безусов, Л.В. Капрельянц, С.О. Озоліна, Н.О. Денисюк.

Співробітники проблемної науково-дослідної лабораторії – Н.Г. Шкантового, Г.В. Татаркіна, А.Ф. Яцук, Є.Б. Дарманьян, Є.І. Козар, М.А. Парфентьева, Н.А. Лемле, С.І. Гріншпун, Г.Д. Лукіна, С.П. Кочевная, Т.А. Качан, К.А. Панченко, Є.І. Петренко, Е.Ф. Селичів під керівництвом М.С. Дудкіна і Е.И Медведєвої проводять дослідження, пов’язані з комплексною переробкою широкого спектру сировинних джерел.

На кафедрі успішно розвиваються дослідження в області структурної хімії полісахаридів. Їм присвячені дисертаційні роботи Є.І. Козареза, Н.К. Черно, А.Т. Безусова, Л.В. Капрельянца, С.А. Озоліної, Н.А. Денисюк, Г.Д. Лукиной. Багаторічні дослідження, виконані на кафедрі, дозволили сформулювати ряд фундаментальних положень у галузі хімії полісахаридів.

З середини 80-х років почали розвиватися дослідження хімії і технології харчових волокон. Результати науково-дослідних робіт М.С. Дудкіна і співробітників кафедри, проведені в 80-ті роки, були узагальнені в книгах «Харчові волокна» (1988 р) і «Геміцелюлози» (1991 г.). Цій темі присвячена докторська дисертація Н.К. Черно «Харчові волокна: склад, властивості, технологія виробництва», яку вона захистила в 1990 р

Науково-дослідна робота кафедри завжди велася в координації та кооперації з АН СРСР, ЮНЦ АН УРСР, тісній співдружності з рядом НДІ і вузів країни. Так, наприклад, вищевказана робота «Геміцелюлоза» підготовлена спільно з співробітниками Тернопільського медичного університету, а «Їжа та екологія» – Київського центру радіаційної медицини.

Проф. М.С. Дудкін створено наукову школу хімії вуглеводів рослинної сировини і технології їх переробки в нові кормові та харчові продукти, що внесла вагомий вклад в розвиток хімії їжі і кормів. Її основа – фундаментальна характеристика структурної хімії вуглеводів. В рамках школи Мар Сергійович підготував 27 кандидатів наук, консультував 5 докторантів.

У 1989 р. зав. кафедрою стала Наталія Кирилівна Черно. Н.К. Черно закінчила хімічний факультет Одеського університету ім. І.І.Мечнікова в 1968 р. У 1979 вона захистила кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню полісахаридів водоростей макрофітів, тоді їй же було присуджено ступінь кандидата хімічних наук.

З 1992 р. Н.К. Черно – професор, з 1995 р. – член-кореспондент Академії технологічних наук України, член Ради ВАК України. З 1991 року вона – науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії, з діяльністю якої нерозривно пов’язані досягнення колективу кафедри в області наук.

На кафедрі в цей період продовжують розвиватися роботи в галузі хімії і технології харчових волокон. Цій тематиці присвячені кандидатські дисертації аспірантів Г.В. Крусір, С.П. Решті, Є.І. Данилової, С.Д. Патюкова, Е.О. Антипин, А.В. Макарінской, М.Р. Мардар, Ж.В. Нікітіної, Л.О. Титомир і інших. Кафедра стає лідером в цій галузі досліджень. Покликанням значущості цих досліджень стає присудження Н.К. Черно в 2002 р. звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 2002 р. за цикл наукових робіт «Наукові основи технології отримання рослинних біополімерних комплексів – харчових волокон і їх використання в лікувально-профілактичному харчуванні професорам М.С. Дудкину, Н.К. Черно, Л.В. Капрельянц і Л.Г. Вінникової була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

На базі попередніх досліджень на кафедрі починають розвиватися роботи по створенню наукових основ формування біополімерних комплексів з прогнозованими фізіологічними ефектами, нових функціональних харчових інгредієнтів. У розробці технологій використовуються підходи супрамолекулярної хімії, біополімери розглядаються як об’єкти нанотехнологій. У цій області захищаються дисертаційні роботи аспірантів кафедри В.В. Яшкін, Я.П. Русева, Н.А. Кушнір, Н.Б. Тирон-Воробйової, А.І. Капустян, К.І. Шапкіної, Е.В.Ломаки, О.В. Нікітіної і докторська дисертація Г.В. Крусір.

1 вересня 2015 р до кафедри харчової хімії приєднують кафедру хімії та безпеки харчових продуктів, яка була створена 17 березня 2008 року на базі кафедр неорганічної та загальної хімії, аналітичної хімії.

Історія кафедри неорганічної та загальної хімії веде свій початок з 1922 р., коли був створений технікум технології зерна і борошна. У технікумі поряд з іншими хімічними дисциплінами вивчалася неорганічна і загальна хімія, а її ведучим викладачем був професор К. І. Дебу.

C 1926 по один тисяча дев’ятсот тридцять одна рр. на кафедрі працювали професор, д.х.н. Д. К. Добросердов (завідувач кафедри), професора Б. С. Дмитрієв і А. І. Портнов, доцент М. Т. Козловський. З 1937 до 1941 рр. кафедру хімії очолював доцент, к. х. н. П. І. Гончаров. У ці роки кафедра поповнилася новими співробітниками: Н. В. Славво, І. Х. Котлярнікова, І. С. Шкловський, Л. Є. Синельникова, Н. К. Глущенко. Навчальна діяльність кафедри в жовтні 1941 року була перервана.

Основна частина педагогічних кадрів та студентів пішла на фронт, решту було евакуйовано. Незважаючи на виняткові труднощі військового часу, в 1943 році була створена єдина в інституті хімічна лабораторія, яку очолив професор д.т.н. Н. Ф. Ермоленко. В 1944 р. кафедра в складі інституту повернулася до Одеси, почалися навчальні заняття зі студентами нового набору.

З 1947 по 1962 рр. керівництво кафедрою здійснював доцент Ф. Г. Кріволапов, з 1975 по 1978 рр. – Доцент, кандидат хімічних наук Н. П. Булацкій. З 1979 по 1998 рр. кафедру неорганічної хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент, а пізніше доктор технічних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, академік академії Вищої школи України А. Н. Софронков.

У 1980-1989 рр. кафедра неорганічної хімії поповнилася новими молодими викладачами хімії – кандидатами наук Л. І. Короленко, В. П. Петросян, Р. Ю. Іванової, В. В. Чарської, А. Б. Гуляенко. З 1998 по 2008 рр. кафедру Неорганічної хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент Олександр Дмитрович Андреянов.

Як самостійний підрозділ кафедра аналітичної хімії з об’єднаної кафедри хімії виділяється в 1952 р. Першим завідувачем кафедри став видатний вчений – д. х. н., професор Ф. І. Трішин. Під його керівництвом на кафедрі виконуються піонерські для того часу роботи по виявленню і визначенню мікроелементів (міді, кобальту, кадмію) в кормах, комбікормах і кормових сумішах.

У період з 1973 по 1975 рр. обов’язки завідувача кафедри Аптечної технології ліків виконував доцент І. І. Траско, а з 1976 по 1978 рр. – Доцент І. В. Чайковська. Тематика науково-дослідної роботи кафедри в ці роки присвячена аналізу фармацевтичних препаратів і розробці методик визначення вітамінів в харчових продуктах.

У період з 1978 по 1987 рр. кафедрою аналітичної хімії завідував доцент М. Е. Корнеллі. В цей час на замовлення Мінцветмет СРСР на кафедрі велася велика госпдоговірна робота по атестації стандартних зразків кольорових металів і сплавів. Кафедра була оснащена сучасними приладами та обладнанням, успішно застосовувалися методи спектрального аналізу, атомно-абсорбційної спектроскопії, хроматографії. За висновком Мінвузу СРСР в 1982/83 навчальному році кафедра була визнана однією з кращих в системі харчових технологічних вузів країни.

З 1987 по 1995 рр. кафедру Аналітичної хімії очолював доктор хімічних наук, професор Ю. Л. Жеребін – фахівець в галузі хімії природних сполук. Науково-дослідна робота ведеться за двома основними напрямками: аналітичні реагенти та біологічно активні речовини на основі вторинного рослинної сировини, а також розробка методик визначення основних і токсичних компонентів харчової сировини, тари, стічних вод; проводиться складання екологічних паспортів промислових підприємств. У цей час на кафедрі підготували і захистили кандидатські дисертації співробітники і аспіранти кафедри Т. Д. Пилипенко, А. М. Желєзко, Т. М. Литвина, І. Г. Кушнір і С.І. Викуль. У різні роки на кафедрі працювали: доценти К. В. Церкасевіч, Н. І. Михайленко, В. І. Шамрай, В. К. Ососков, Т. Д. Пилипенко, Е.В. Лозанова, Е. Н. Полуектова, І. П. Осадчук, асистенти: Н. Н. Овсяникова, Л. Н. Вітульская, Г. Н. Трочинського, М. А. Жданова, В. І. Голіков, І. Г. Кушнір, А. А. Базилевич, Г. Ф. Прядко, Н. С. Шеришева, Г. А. Козак, В. Ю. Долгова, ст. н. співробітники Т. М. Литвина, А. А. Лопухіна, зав. лабораторією М. П. Гринюк, Г. М. Бублейко, Н. Н. Ушакова, І. Н. Маковейчук.

З 1995 по 1997 рр. кафедрою Аналітичної хімії керувала доцент А. М. Желєзко. З 1997 р. кафедрою завідує доктор хімічних наук, професор Світлана Вадимівна Бельтюкова, фахівець в області аналітичної, координаційної хімії та спектроскопії рідкоземельних елементів, спектрофотометрії, люмінесценції, автор двох монографій, понад 300 наукових робіт, 40 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України.

Кафедра Харчовий хімії – колектив однодумців, патріотів, які шанують і зберігають високі наукові принципи її засновників – людей, які присвятили своє життя становленню та розвитку кафедри, з любов’ю і вимогливістю виховують і ростять тих, кому в майбутньому передадуть естафету.